75 jaar Albertkanaal aanleiding voor toekomstgericht samenwerkingsakkoord

01 apr 2014

PERSBERICHT

 

 

75 jaar Albertkanaal aanleiding voor toekomstgericht samenwerkingsakkoord

 

Antwerpen, 31 maart 2014 – Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, nv De Scheepvaart en Port Autonome de Liège hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het belang van het Albertkanaal als economische as tussen Antwerpen en Luik te benadrukken. De overeenkomst werd ondertekend tijdens het symposium op 31 maart naar aanleiding van de viering van 75 jaar Albertkanaal. Daarin werd de economische en sociale rol van het Albertkanaal in het verleden, het heden en in de toekomst belicht.

 

Met deze overeenkomst engageren de drie partijen zich tot een aantal concrete acties om het Albertkanaal tot logistieke as bij uitstek te ontwikkelen. In eerste instantie verbinden de partijen zich ertoe om te voorzien in een adequate en performante binnenvaartinfrastructuur en gegevens en kennis inzake goederenstromen uit te wisselen. Voorts zullen alle partijen de promotie van containerterminals langs het Albertkanaal ondersteunen, met name als opstappunt voor vrachtwagenchauffeurs, verladers en expediteurs vanuit het binnenland en Duitsland. Binnen deze overeenkomst streven de partijen er tot slot ook naar om de betrouwbaarheid en transparantie van lichtervervoer langsheen het Albertkanaal te verhogen. Tijdens een periodiek beleidsoverleg met alle partijen zal de voortgang van de geplande acties afgetoetst worden.

 

Het Albertkanaal is van cruciaal belang voor de Antwerpse haven. Het verbindt de haven met de inland terminals langsheen het kanaal tot in de haven van Luik en van daaruit naar het Europese achterland. “Voor het Havenbedrijf sluit deze samenwerking perfect aan bij het huidig achterlandbeleid”, bevestigt CEO Eddy Bruyninckx. “We streven daarmee onder meer naar een verbetering van de modal split, het wegwerken van operationele en infrastructurele hindernissen in de achterlandverbindingen en het verankeren van goederenstromen in het achterland van de haven van Antwerpen”, aldus Bruyninckx.

 

Het Albertkanaal is ook een essentiële schakel voor de gehele Luikse binnenvaartsector. Het is een instrument voor de economische ontwikkeling die zowel voor Luik als voor geheel Wallonië zeer relevant en belangrijk is. Emile-Louis Bertrand, algemeen directeur van de Port autonome de Liège: “Het versterken van de banden tussen de Haven van Antwerpen, nv De Scheepvaart en Port autonome de Liège staat voorop. Een logistiek knooppunt zoals Luik is een belangrijke factor voor het succes van de Antwerpse Haven die haar verbindingen met haar natuurlijk hinterland moet optimaliseren. Ik wil ook de uitstekende samenwerking met nv De Scheepvaart benadrukken waardoor de havenautoriteiten hun trafiek kunnen vergroten. De Haven van Luik en het Albertkanaal zijn prioritaire knooppunten binnen het Europese kernnetwerk van waterwegen. Dat maakt van Luik een unieke partner met een Europese dimensie. Daar zullen we allemaal wel bij varen! Ik kijk uit naar de voortzetting van dit sterke partnerschap.”

 

“Voor nv De Scheepvaart is deze samenwerkingsovereenkomst bijzonder belangrijk" zegt Erik Portugaels, gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart. Het Albertkanaal heeft zich tijdens de voorbije 75 jaar omgevormd tot een industriële slagader. Het overgrote deel van de trafieken op het Albertkanaal komen van, of zijn bestemd voor de haven van Antwerpen of de Port Autonome de Liège. Voor bedrijven die zich op de bedrijfsterreinen langs het Albertkanaal vestigen is de nabijheid van de havens dikwijls één van de doorslaggevende argumenten. “Met dit samenwerkingsakkoord zullen wij in de toekomst de noden van elk van de partners nog beter op elkaar afstemmen, en zo voor elke partner een win-win situatie bereiken. Daardoor zullen wij een nog betere dienstverlening kunnen aanbieden aan bedrijven en aan de binnenvaartondernemers.”

 

Lopende en toekomstige infrastructuurprojecten zullen de capaciteit van het Albertkanaal doen toenemen. Zo streeft nv De Scheepvaart er naar om tegen 2020 alle 62 bruggen over het Albertkanaal aan te passen zijn aan de Europees afgesproken doorvaarthoogte van 9,10 meter. Hierdoor kunnen binnenvaartschepen tot vier in plaats van drie lagen stapelen waardoor de capaciteit met een derde wordt verhoogd. Rekening houdend met de verwachte trafiekstijging wordt een onderzoek gevoerd naar de uitbreiding van de capaciteit van het sluizencomplex van Wijnegem om een vlotte doorvaart te blijven garanderen. Dankzij deze aanpassingen zal het transport niet alleen efficiënter en kostenbesparender verlopen maar vooral ook sneller want het transport over het Albertkanaal houdt vrachtwagens van de oververzadigde snelwegen.

 

 

 

Info

Port of Antwerp  - Annik Dirkx, woordvoerder – tel. 0479 79 46 50 tel. Annik.Dirkx@portofantwerp.com


Port Autonome de Liège
- Hélène Thiébaut,  Attachée Communication – tel. 0475 59 63 06 - h.thiebaut@portdeliege.be 

nv De Scheepvaart
- Paula Palmans, afdelingshoofd PCO - tel. 0497 59 33 09 – p.palmans@descheepvaart.be


TOP