Significante groei van het containerverkeer over de waterweg op de Autonome Haven van Luik in 2011!

09 feb 2012
PERSBERICHT
 

Luik, 9 februari 2012

 
 

Significante groei van het containerverkeer
over de waterweg op de Autonome Haven van Luik in 2011!

 

Het vervoer van containers over de waterweg op de Autonome Haven van Luik, eerste Belgische binnenhaven en derde Europese binnenhaven, bevestigt in 2011 zijn uitstekende gezondheid. Hij laat een significante groei optekenen (+64%).

In 2011 bedroeg het vervoer van containers over de waterweg immers 28.982 TEU’s (Twintig Voet Equivalent), dit is een recordstijging (+11.358 TEU’s) tegenover 2010.

 

Deze groei vloeit voort uit het wereldwijd succes van het containerverkeer en uit het dynamisme van de Luikse containerbehandelingsfirma’s (meer bepaald Liege Container Terminal en Trilogiport Terminal SA). Beide firma’s met nationale en internationale beroemdheid bieden een waaier aan volledige prestaties en organiseren o.a. regelmatige pendeldiensten voor containers naar de belangrijkste Europese zeehavens (Antwerpen, Rotterdam en Zeebrugge).

 

Deze stijging bevestigt hoezeer het containerverkeer over de waterweg in de toekomst aan belang zal winnen en verstevigt de ontwikkeling van het multimodale platform Liège Trilogiport (100 hectaren), onder andere bestemd om containers te ontvangen tegen medio 2015.

 

Deze cijfers vertalen ook het grote potentieel van de Autonome Haven van Luik als draaischijf van de Europese logistiek. Zij bevestigen ook de positie van Luik als onontbeerlijke schakel van de zee- en binnenvaartlogistiek.

 

Emile-Louis Bertrand, Algemeen directeur van de Autonome Haven van Luik stelt in dit verband : « Het containerverkeer over de waterweg zet zodoende zijn ontwikkeling te Luik voort. In 2011 werd een uitstekende vooruitgang geboekt. Wij verheugen ons dit type vervoer verder te ontwikkelen en ons verkeer te diversifiëren en dit om talrijke nieuwe banen te scheppen in de Luikse regio en vooral om deze jobs in de toekomst te blijven waarborgen.»

 
Verkeer « over de waterweg » in 2011 
 

Het vervoer « over de waterweg » is in 2011 met 0,33% gestegen en bedroeg 15.503.576 ton (dit is + 51.336 ton tegenover het vorige jaar), ondanks de invloed van de crisis en ondanks de sluiting van de hoogoven van ArcelorMittal.

 

Met betrekking tot het verkeer over de waterweg werd het jaar 2011 gekenmerkt door twee aparte periodes :

-        Het eerste semester, getekend door een duidelijke economische heropleving en door een zware grondstoffen verbruikende staalindustrie, sloot af op een significante stijging met 11% van onze tonnage over de waterweg.

-        Het tweede semester werd gekenmerkt door een erosie van het Luikse havenverkeer. Deze is te verklaren door de progressieve vertraging van de groei en door de aangekondigde definitieve sluiting van de laatste hoogoven van ArcelorMittal en van de staalfabriek van Chertal. Deze gebeurtenissen veroorzaakten een aanzienlijke daling van de invoer van ijzererts over de waterweg.

Tenslotte werd het tweede semester ook gekenmerkt door een periode van uitzonderlijke daling van het waterpeil in de zomer, met alle cascade-gevolgen van dien (vermindering van de diepgang van het Albertkanaal, laden van kleinere boten, vermeerdering van de transportkosten voor de laders…).

 

De stijging van de tonnage over de waterweg is voornamelijk te danken aan een uitstekende eerste semester en aan de ontwikkeling van nieuw verkeer zoals het vervoer van groeveproducten, landbouwproducten.

 

Dit verkeer compenseert de aanzienlijke verliezen geleden in het historische verkeer « over de waterweg » verbonden met de staalsector.

 

Gedetailleerde analyse van het verkeer over de waterweg :

Tonnage over de waterweg per goederenklasse

2011
2010
VERSCHIL
%
Landbouwproducten
765.898
664.105
101.793
15

Steenkool en bruinkool

1.541.773
1.780.799
-239.026
-13
Ertsen
1.270.403
1.576.742
-306.339
-19

Hout en houtproducten

187.766
277.730
-89964
-32

Cokes en geraffineerde aardolieproducten

3.059.164
3.177.962
-118.798
-4

Chemische producten

216.967
167.858
49.109
29

Niet metaalhoudende minerale producten

6.234.800
5.772.603
462.197
8
Metalen
1.129.387
1.086.620
42.767
4

Machines en apparaten

615
120
495
413

Meubelen en overige fabricaten

243
9
234
2600

Secundaire grondstoffen, afval

730.777
741.319
-10.542
-1

Uitrusting en materiaal voor het vervoer van goederen

0
2.468
-2.468
0

Overige goederen, containers

365.783
203.905
161.878
79
TOTAAL WATERWEG
15.503.576
15.452.240
+51.336
+0,3

De voornaamste goederenklassen van het verkeer over de waterweg die een stijging kenden zijn :

-         de landbouwproducten (+ 101.793 ton, dit is +15 %) ;

-         de chemische producten (+ 49.109 ton, dit is +29 %) ;

-         de minerale producten (+ 462.197 ton, dit is +8 %) ;

-         de metalen (+ 42.767 ton, dit is +4 %) en vooral

-         de overige goederen en containers (+ 161.878 ton, dit is +79 %).

 

De voornaamste goederenklassen van het verkeer over de waterweg die een daling kenden zijn:

-         steenkool (- 239.026 ton, dit is -13 %) ;

-         de ertsen  (- 306.339 ton, dit is -19 %) ;

-         het hout en de houtproducten (- 89.964 ton, dit is -32 %) ;

-         cokes en aardolieproducten (- 118.798 ton, dit is – 4 %).

 

Gedetailleerde analyse van het globale verkeer (water-spoor-weg)

 

De Autonome Haven van Luik behoudt in 2011 een hoog activiteitsniveau en was goed voor een globaal verkeer van meer dan 21 miljoen ton. Ondanks een lichtje achteruitgang tegenover het vorige jaar was de in 2011 behandelde tonnage de vierde grootste uit de geschiedenis van de eerste Belgische binnenhaven (-0,5%, -114.942 ton).

VERVOERMIDDEL
2011

(aantal ton)

2010

(aantal ton)

SCHOMMELINGEN

(aantal ton)

%

Waterweg

15.503.576
15.452.240
51.336
0,33

Weg

3.981.532
3.813.890
167.642
4,40

Spoor

1.554.116
1.888.036
-333.920
-17,69
TOTAAL
21.018.113
21.154.166
-114.942
-0,54
 
 

Spoorwegverkeer in 2011 

1.554.116 ton goederen (--333.920 ton, dit is – 17,6% tegenover 2010) zijn over het spoor vervoerd. Het spoorwegverkeer is ruimschoots afhankelijk van de staalindustrie. Een sterke daling van het spoorwegverkeer wordt vastgesteld.

 

Vervoer over de weg in 2011

Zoals bij elke crisis verhoogt het vervoer over de weg – dat het toelaat kleinere volumes te vervoeren – zijn marktaandeel (+ 4 %). Het vervoer over de weg bedroeg zodoende 3.981.532 ton in 2011.

 

Groei van het zee- en binnenvaartverkeer

Aangaande het zee- en binnenvaartverkeer hebben 96 kustvaarders (zeeschepen) in 2011 gebruik gemaakt van de performante Luikse havenfaciliteiten (+9 eenheden, dit is +10 % tegenover 2010). Dit type vervoer wordt tegenwoordig verkozen door verscheidene binnen- en buitenlandse firma’s die de commercialisering van speciale staalsoorten ontwikkelen (invoer uit Spanje en Groot- Brittannië en uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk).

 
Ware socio-economische long van de Provincie Luik

Als ware socio-economische long van de streek genereert het Luikse havencomplex 26 000 rechtstreekse en onrechtstreekse banen. De Autonome Haven van Luik schept ook toegevoegde waarde via haar activiteit, welke waarde geraamd wordt op 2.694 miljoen euro per jaar (bron : Nationale Bank van België).

 

De Autonome Haven van Luik, speler van de duurzame ontwikkeling

Deze resultaten bevestigen ook dat het verkeer over de waterweg een milieuvriendelijk en zuinig alternatief is.

 

Volgens de Heer Willy Demeyer, Voorzitter van de Autonome Haven van Luik, « was het jaar 2011 globaal gezien bevredigend ondanks de duidelijke vertraging opgetekend in het tweede semester en ondanks een onzekere economische conjunctuur. 

De sterke groei van het containervervoer is uitstekend nieuws. Hij bevestigt het grote belang dat dit type verkeer in de toekomst zal hebben voor de ontwikkeling van Liège Trilogiport. Deze cijfers vertalen het potentieel van de Autonome Haven van Luik als draaischijf van de Europese logistiek. Ze zijn de illustratie van de kwaliteit van de haveninfrastructuren en van het dynamisme van de ondernemingen gevestigd in de havenzone. »

 
De Autonome Haven van Luik ontwikkelt een ware netwerkstrategie
 

De Autonome Haven van Luik stelt dagelijks alles in het werk om een netwerkstrategie te ontwikkelen teneinde nieuw verkeer naar Luik aan te trekken en om de Luikse regio nog beter te positioneren in het hinterland van de zeehavens van de Noordzee (Antwerpen, Rotterdam, Zeebrugge en Duinkerke). In dit kader is de Autonome Haven van Luik ook van plan nauw samen te werken met deze verschillende zeehavens maar ook met de binnenhavens :

 

-        Economisch samenwerkingsverband Trilogiport

 

-        Memorandum of Understanding  (protocolakkoord) met de Haven van Antwerpen 

o   Doel: optimalisering van de logistieke keten tussen Antwerpen en Luik

o   Nauwe samenwerking over verschillende aspecten (nieuwe technologieën, informatie-uitwisselingen, gemeenschappelijke communicatieacties …)

o   Ondertekend in september 2011

 

-        Grensoverschrijdende taxi-duwbak

o   Proactief initiatief voor de promotie van de ontwikkeling van het containerverkeer over de waterweg op de as Nord-Pas-de-Calais - Wallonië tussen de Autonome Haven van Luik, de Grote Zeehaven van Duinkerke, de Franse Waterwegen en de Openbare Dienst van Wallonië (DGO2)

o   Dit concept van « taxi over de waterweg » (binnenvaartlijn met aanlegplaatsen) zal het toelaten 12 zee- en binnenvaarthavens (van Duinkerke tot Luik) te verbinden met een gemengd aanbod voor zeecontainers en gecombineerd vervoer met het oog op de ontwikkeling van het aanbod van deur-tot-deur multimodaal transport.

o   Ondertekening van het samenwerkingscharter (juli 2011)

 

-        Core network « TEN-T »

o   De Autonome Haven van Luik maakt deel uit van het prioritaire Europese netwerk (« core network ») van de transportnetwerken (TEN-T) dankzij haar sensibilisering en invloed campagne gevoerd in nauwe samenwerking met de Haven van Antwerpen en De Scheepvaart bij verschillende actoren (zoals alle Waalse en Federale politieke krachten, de Europese Commissie, de Europese Federatie van Binnenhavens, …). Dit Europees plan zal de ganse Luikse regio ten gunste komen.

o   TEN-T: sleutelrol in de ontwikkeling van de zee- en binnenhavens

o   De Autonome Haven van Luik beoogt hier duidelijk een sleutelrol binnen de Europese vervoernetwerken, en wenst haar economische rol te onderstrepen als binnenhaven alsook de ontwikkeling van het gecombineerd vervoer in Europa. 

 

-        Connecting Citizen Ports (CCP21)

o   Connecting Citizen Ports 21 verenigt 7 Europese binnenhavens (de havens van Brussel, Rijsel, Parijs, Luik en Utrecht, de Haven van Zwitserland en Rheinports)

o   Duur van het project: 4 jaar

o   Promotie van de connectiviteit en duurzaam vervoer via de optimalisering van de logistieke organisatie van de vracht en door te ijveren voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de binnenhavens.

 

-        Concretisering van de nauwe samenwerking tussen de Autonome Haven van Luik en de Scheepvaart voor de ontwikkeling van het Albertkanaal

 

-        Platform van de Waalse havens

o   Op het initiatief van de Autonome Haven van Luik, samenwerking met de 4 Waalse havens (Haven van Namen, Haven van Charleroi, Autonome Haven van het Centrum en het Westen en Autonome Haven van Luik)

o   Een betere samenwerking op gang brengen, een gemeenschappelijk imago scheppen, zorgen voor een betere informatie-uitwisseling (benadering van de klanten, handelsprospectie…)

o   Oprichting van een coördinatiestructuur van de Waalse havens

 

-        Haven van Rotterdam

o   Analyse van de verscheidene samenwerkingsmogelijkheden en van de opportuniteiten tot consolidatie van het reeds bestaande verkeer.

 

-        Haven van Gent

o   Analyse van de verscheidene samenwerkingsmogelijkheden en van de opportuniteiten tot consolidatie van het reeds bestaande verkeer.


Tot slot stelt de Autonome Haven van Luik elke dag alles in het werk om nieuw verkeer aan te trekken naar de Luikse regio en zodoende de havenactiviteiten te diversifiëren.

 
 
Contact :

Hélène Thiébaut
Attaché - Communicatie
Autonome Haven van Luik
Quai de Maestricht, 14 - B - 4000 Luik
Tel.: + 32 4 232 97 85 - Fax: + 32 4 223 11 09
Mail : h.thiebaut@portdeliege.be
Website: www.portdeliege.be

 

 


TOP