Significante groei van de verkeercijfers in de Autonome Haven Luik in 2010!

09 feb 2011
Luik, 9 februari 2011
 
Significante groei van de verkeercijfers in de Autonome Haven Luik in 2010 !
 
De Autonome Haven van Luik, eerste Belgische en derde Europese binnenhaven liet in 2010 een globaal verkeer (water-spoor-weg) van 21.154.166 ton optekenen (dit is een stijging met 2.759.555 ton, of een significante groei van 15%). Het vervoer « over de waterweg » steeg voor zijn part met 17 % in 2010 tot 15.452.240 ton (dit is een stijging met 2.232.795 ton tegenover het vorige jaar).
 
De tonnages over de waterweg in enkele cijfers
De stijging met 17% van het verkeer over de waterweg werd geregistreerd in de volgende sectoren :
 
-        De staalindustrie : de heropstart van de ArcelorMittal hoogoven van Ougrée heeft ontegensprekelijk een invloed gehad op de invoer van ertsen (+ 1.062.693 ton, dit is + 207 %) en van steenkool (+ 471.641 ton, dit is + 36 %). Volgens dezelfde logica stijgt ook de behandeling van ijzer- en staalproducten (+ 111.072 ton, dit is + 11 %).
 
-        De sector van de bouwstoffen kende ook een forse stijging (+ 1.028.551 ton, dit is + 22 %). Deze bouwstoffen zijn opgenomen onder de rubriek « Niet metaalhoudende minerale producten », samen met alle groeveproducten.
 
-        De sector van de landbouwproducten liet ook een aanzienlijke stijging optekenen (+ 429.560 ton, dit is + 183 %), die voornamelijk te verklaren is door invoer van granen door het biobrandstoffenbedrijf Biowanze.
 
-        Het vervoer van containers : 17.633 Twenty-foot Equivalent Units (T.E.U.) hebben zo getransiteerd via de Luikse trimodale haventerminals van Renory en Monsin
(+ 1.806 EVP, dit is + 11 %).
 
-        Op het vlak van het zeevaartverkeer hebben in 2010 87 kustvaarders (zeeschepen) aangelegd in de Haven van Luik. Dit binnenvaart-/zeevaartverkeer was goed voor 144.507 ton goederen, voornamelijk ijzer- en staalproducten afkomstig van of bestemd voor een zeegebied strekkend van het Iberisch schiereiland tot op de grens van de Oostzee. Het betreft hier een vermeerdering met 9 eenheden en 26.845 ton, dit is + 23 %.
 
Sommige sectoren kenden ook een daling :
-        De secundaire grondstoffen en afval (- 685.977 ton, dit is – 48 %), een klasse die voornamelijk bestaat uit de metaalslakken, die in mindere mate werden ingevoerd via onze havens, ingevolge de lokale productie van hoogoven 6 van ArcelorMittal.
 
-        Het hout en de houtproducten (- 275.767 ton, dit is – 50 %), een relatief cyclische en vluchtige markt.
 
Andere sectoren zagen hun activiteiten zich stabiliseren : de petroleumsector (+ 65.640 ton, dit is + 2 %), de chemische sector (+ 13.534 ton, dit is + 9 %) en overige goederen (+ 9.424 ton, dit is + 5 %).
 
 
 


Tonnages over de waterweg volgens de aard van de goederen
NSTR (NST = uniforme goederennomenclatuur voor de vervoersstatistiek)
2009
2010
VERSCHIL
%
Landbouwproducten
234.545
664.105
429.560
+183
Steenkool en bruinkool
1.309.158
1.780.799
471.641
+36
Ertsen
514.049
1.576.742
1.062.693
+207
Hout en houtproducten
553.497
277.730
- 275.767
- 50
Cokes en geraffineerde aardolieproducten
3.112.322
3.177.962
65.640
+2
Chemische producten
154.324
167.858
13.534
+9
Niet metaalhoudende minerale producten
4.744.052
5.772.603
1.028.551
+22
Metalen
975.548
1.086.620
111.072
+11
Machines en apparaten
38
120
82
-
Meubelen en overige fabricaten
135
9
- 126
-
Secundaire grondstoffen, afval
1.427.296
741.319
-685.977
- 48
Uitrusting en materiaal voor het vervoer van goederen
0
2.468
2.468
-
Overige goederen, containers
194.481
203.905
9.424
+5
Totaal waterweg
13.219.445
15.452.240
2.232.795
+17
 
 
De globale tonnages (water-spoor-weg) in enkele cijfers
Het spoorverkeer noteerde in 2010 een stijging met 23 %, wat overeenkomt met een vermeerdering met 350.418 ton, terwijl het totale verkeer 1.888.036 ton bedraagt. Deze vermeerdering is voornamelijk toe te schrijven aan het verkeer tussen de verschillende vestigingen van ArcelorMittal.
 
Het wegverkeer kende een vooruitgang met bijna 5 % (dit is een stijging met 176.345 ton), voor een totaal van 3.813.890 ton.
 
Uit de samenvattende tabel hieronder blijkt dat de globale activiteiten van de Autonome Haven van Luik een significante stijging met 15% kenden in 2010.
 
Globaal verkeer
Vervoermiddel
2009
2010
VARIATIONS
%
Waterweg
13.219.445
15.452.240
2.232.795
+16,89
Weg
3.637.548
3.813.890
176.342
+4,85
Spoor
1.537.618
1.888.036
350.418
+22,79
TOTAAL
18.394.611
21.154.166
2.759.555
+15,00
 
Evolutie van de container op de Autonome Haven van Luik, in TEU’s (water-spoor-weg)
Terwijl het aantal vervoerde TEU’s globaal met 1% daalt valt een aanzienlijke vermeerdering van het vervoer van containers over de waterweg op te merken, wat wijst op de inspanningen geleverd door de Autonome Haven van Luik om dit vervoermiddel te verkiezen en de milieu-impact gunstig te beïnvloeden.
 
Vervoermiddel
2009
2010
VERSCHIL
%
Waterweg
15.827
17.633
1.806
+ 11
Spoor
8.242
6.307
- 1.935
- 23
Weg
474
384
- 90
- 19
Globaal totaal
24.543
24.342
- 201
- 1
 
 

Socio-economische impact van de Haven van Luik : meer dan 29.000 rechtstreekse en onrechtstreekse banen
Volgens de studie van de Nationale Bank van België betreffende de socio-economische impact van de Haven van Luik in 2008 stelden de ondernemingen van het Luiks havencomplex (privé havens en openbare havens) 29.038 werknemers tewerk: 11.369 rechtstreekse en 17.399 onrechtstreekse banen. Dezelfde studie leert ook dat de toegevoegde waarde gegenereerd door de Luikse havenbedrijven 2.888,7 miljoen euro bedraagt. Een noemenswaardige prestatie !

 

Actor van de duurzame ontwikkeling : 73% van het verkeer transiteert via de waterweg
Het binnenvaartverkeer van goederen bekleedt een doorslaggevende en bevoorrechte plaats in de statistieken voor 2010 van de Autonome Haven van Luik. 73% van het verkeer gebeurt immers over de waterweg, wat een echte prestatie is op Europees vlak. Het is in deze optiek dat de Autonome Haven van Luik dagelijks werkt aan haar ontwikkeling.

 

Bijna 800.000 vrachtwagens minder op onze wegen !
De tonnages over de waterweg verwezenlijkt in 2010 stemmen inderdaad overeen met 800.000 vrachtwagens (vrachtwagens met een laadvermogen van 20 ton) minder op het Luikse wegennet !
 

Emile-Louis Bertrand, Directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik verklaart hierover : « De Haven van Luik is vastberaden haar inspanningen voort te zetten om het gebruik van de waterweg te promoten, het meest milieuvriendelijke vervoermiddel daar het de vervuiling terugdringt alsook de CO²- uitstoot. Het vervoer over de waterweg maakt zodoende een verbetering van de mobiliteit op onze gewestelijke en nationale wegen mogelijk, door de aanwezigheid van honderden duizenden vrachtwagens in en rond Luik te vermijden ».

 

Willy Demeyer, Voorzitter van de raad van bestuur van de Autonome Haven van Luik en Burgemeester van de Stad Luik verheugt zich : « De stijging van het verkeer in 2010 geeft ons redenen om resoluut optimistisch te zijn, met globale resultaten die het jaar 2010 op de derde rang plaatsen in de jongste tien jaar. De verhoging met 11% van het verkeer van containers over de waterweg versterkt ontegensprekelijk de nood aan een snelle ontwikkeling van de activiteiten van Trilogiport. »

 

Volgens Michel de Lamotte, Afgevaardigd bestuurder van de Autonome Haven van Luik, is « deze significante groei zeer bemoedigend en bevestigt hij het grote socio-economische belang van de Autonome Haven van Luik. »
 
De Autonome Haven van Luik blijft, via haar tewerkstelling, haar toegevoegde waarde, haar verkeer… een onvermijdelijke zwaarwichtige regionale economische pool. De resultaten van de Autonome Haven van Luik in 2010 bewijzen het grote strategisch belang van het Luikse havencomplex als vooraanstaande actor van de economische opleving van de Provincie Luik.
 
 
Contact pers :  
Hélène Thiébaut
Attachée - Communicatie
Autonome Haven van Luik
Quai de Maestricht, 14
B - 4000 Luik
Tel.: + 32 475 59 63 06
Fax: + 32 4 223 11 09
Mail : h.thiebaut@portdeliege.be
Website: www.portdeliege.be
 

TOP