Opdracht

 
Luik is een haven die honderden ondernemingen van alle groottes en types herbergt.

Een constante samenwerking tussen privé- en openbare sector heeft van de Autonome Haven van Luik een performant instrument gemaakt, drager van toegevoegde waarde ten dienste van nieuwe ideeën.

De Autonome Haven van Luik, openbare instelling opgericht door de wet van 21 juni 1937 gewijzigd door de wet van 10 januari 1969, beheert 31 havens gespreid langs de Maas en het Albertkanaal en heeft als voornaamste opdrachten :
 
  • de uitvoering van alle uitbreidings- en verbeteringswerken op de infrastructuren (nivelleringen, riolen, verzamelriolen, openbare en industriële verlichting, motorkracht, verbindingen met de weg en het spoor, water, telefoon, enz.) noodzakelijk voor de economische ontsluiting van haar terreinen;
  • het toekennen van concessies en vergunningen aan derden;
  • het innen van de bijdragen van haar gebruikers, voornamelijk ter dekking van haar werkingskosten (lonen, onderhoud van de havens, ...) maar ook om de infrastructuurwerken te financieren met de hulp van het M.E.T. (Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer) ;
  • technische uitrusting van de havens en reglementering van het gebruik ervan (opslag- en behandelingsplaatsen, kranen, portalen, machines aan de grond, enz.);
  • de reglementering van de beweging en de aanlegplaatsen van de schepen in de openbare havens.
  • het onderhoud, uitsluitend op haar kosten, van alle bouwwerken in de Haven;
  • het innen van opbrengsten van alle aard voortvloeiend uit de uitbating van de havens, onder andere: opbrengsten uit het verhuur van roerende en onroerende goederen, het innen van tolgeld, van bijdragen, van kaairechten, opbrengsten uit het verhuur van terreinen en materiaal, van loodsen, in het algemeen, de opbrengsten van alle aard voortvloeiend uit de uitbating van de bouwwerken liggend in haar district;
  • alle andere handelingen die zouden kunnen worden toevertrouwd aan de Autonome Haven van Luik bij Koninklijke Besluiten of andere besluiten van de Waalse Regering.

Als besloten vennootschap is de Autonome Haven van Luik verantwoordelijk voor haar ontvangsten en uitgaven.

Ze geniet over een grote vrijheid om alle beslissingen te nemen die ze nuttig acht met het oog op een rationele uitbating.

TOP