De havenveiligheid in de Haven van Luik

De havens spelen een kapitale rol in het vervoer van goederen en/of zijn gelegen in de nabijheid van de steden. Geboren uit de luchtaanslagen tegen de « Twin Towers » van New-York op 11 september 2001, de « International Ship & Port Facility Security Code » (ISPS) of, in het Nederlands, Internationale Code voor de veiligheid van de schepen en havenfaciliteiten, heeft tot doel de aanslagen te voorkomen die een schip zouden kunnen gebruiken als mogelijke massavernietigingswapen en die het vervoer en de naburige bevolking ernstig zouden kunnen verstoren.

Europa is bekommerd om zich te wapenen tegen deze opmars van het terrorisme en heeft daarom meerdere bindende maatregelen opgenomen in haar wetgeving:

1. De beveiliging van de haveninstallatie (Verordening 725/2004 EG van het Europese Parlement en van de Raad d.d. 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van de schepen en havenfaciliteiten)


Deze Europese verordening is van toepassing op elk schip waarvan de bruto-tonnenmaat meer bedraagt dan 500 en die een internationale reis onderneemt.

Twee Luikse firma's beschikken over deze internationale ISPS certificering :

Het betreft :
  • AUSA (aanwezig op de île Monsin - Noorderdars)
  • SOMEF (aanwezig op de île Monsin – Overdekte dars).
Deze twee firma's mogen zeeschepen laden en lossen tegen veiligheidsniveaus 1 (normaal risico) en 2 (verhoogd risico).

2. Het verhogen van de veiligheid van de havens (Verordening 2005/65/EG d.d. 26/10/2005)


Deze verordening heeft als hoofddoel een beveiligingssysteem in te voeren in de ganse havenruimte. Om dit doel te bereiken wordt een communautair kader geschept om een hoog veiligheidsniveau te garanderen dat hetzelfde is in alle Europese havens.

Het Lokale Comité voor de Havenveiligheid van Luik (opgericht door vertegenwoordigers van de Federale en Locale Politie, van de Staatsveiligheid, van de Douanes en Accijnzen, van het Waalse Gewest en van de Autonome Haven van Luik) heeft het potentieel bedreigde gebied beperkt tot de havenconcessies die regelmatig zeeschepen ontvangen.

Dit Lokale Comité rapporteert aan een Federaal Comité voor de Havenveiligheid die de rol speelt van nationale autoriteit van internationaal transmissievenster.

3. De beveiliging van het geheel van de vervoerketen.


De AEO certificaat (Authorized Economic Operators of Geautoriseerde marktdeelnemers) wordt door de douanen uitgereikt. Meerdere van onze concessiehouders beschikken over zo'n certificaat. 
TOP